Política de privacitat

ANTONIO CAMACHO RICO garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ANTONIO CAMACHO RICO i seran utilitzades per a les següents finalitats; contestar les sol·licituds realitzades per part seva, per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis sol·licitats o oferts per qualsevol mitjà de comunicació. Per a  donar compliment a les sol·licituds, l’interessat autoritza a ANTONIO CAMACHO RICO a cedir les seves dades a les empreses associades o col·laboradores amb les quals existeixin contractes de prestació de serveis relacionats amb l’activitat, com estipula la  normativa vigent en els articles 10, 11  i 12 del RGPD, amb la finalitat de prestar un adequat servei sobre la base de les peticions realitzades per vostè. En enviar- nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció i tractament dels mateixos per a les finalitats expressades. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercir els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ANTONIO CAMACHO RICO amb   domicili   en   AV.    GENERALITAT   DE  CATALUNYA   3.  2º  2ª,  08960  SANT  JUST      DESVERN,

BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic info@tancamentssantjust.com incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercir els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ANTONIO CAMACHO RICO si aquesta empresa està tractant les seves dades.
    • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
    • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per ANTONIO CAMACHO RICO per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
    • Dret a oposar-se al tractament: ANTONIO CAMACHO RICO deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
    • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ANTONIO CAMACHO RICO li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ANTONIO CAMACHO RICO està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.